Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu / MOSTY WROCŁAW s.c.
Okres opracowania: 1998 - 1999
Partnerzy: Dokumentacja wykonywana na zlecenie i we współpracy z MOSTY WROCŁAW s.c.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                           

 

 


Opis zadania projektowego

Projektowana inwestycja obejmowała budowę węzła Obwodnicy Śródmiejskiej z ulicą Strzegomską we Wrocławiu wraz estakadą w ciągu obwodnicy nad ulicą Strzegomską i terenami kolejowymi PKP oraz estakadami w ciągu łącznic węzła.

Biuro „BBKS-PROJEKT” opracowało projekt branży drogowej i wszystkie projekty branżowe za wyjątkiem projektu branży mostowej. Zaprojektowano odcinek obwodnicy jako dwujezdniową ulicę klasy GP z łącznicami do ulicy Strzegomskiej , skanalizowane skrzyżowania łącznic z ulicą Strzegomską wyposażone w sygnalizację świetlną , oświetlenie ulic i estakad , odwodnienie ulic i estakad, ekrany akustyczne, przebudowę i budowę sieci elektrycznych SN i nn , przebudowę i budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, iluminację estakad, przebudowę sieci i urządzeń kolejowych.

Zaprojektowany odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej i węzeł z estakadami był jedną z najważniejszych inwestycji drogowych Wrocławia o bardzo dużym znaczeniu dla komunikacji samochodowej w mieście.

Zakres głównych prac projektowych

Prace wykonywane przez BBKS-PROJEKT :

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, instalacji elektrycznych estakady,  przebudowy i budowy linii kablowych SN i nn,  sygnalizacji świetlnej, przebudowy i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , przebudowy sieci telekomunikacyjnych,  przebudowy sieci i urządzeń PKP, ekranów akustycznych, zieleni, docelowej organizacji ruchu
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne) i kosztorysy inwestorskie

W roku 2004 projekt i realizacja inwestycji zostały nagrodzone nagrodą drugiego stopnia Ministra Budownictwa.