Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 2000 - 2001
Partnerzy: Podwykonawcy: ARCHIKON s.c.; BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt obejmował przebudowę ulicy Szewskiej we Wrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego (z przebudową skrzyżowania) do skrzyżowania z ulicą Grodzką, wraz z przebudową placu przy Kościele Św. Marii Magdaleny, ulicy Marii Magdaleny, odcinka ulicy Łaciarskiej i odcinka ulicy Wita Stwosza.  Ulice objęte projektem zlokalizowane są w centrum starego miasta we Wrocławiu, w obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

Na całej długości ulicy Szewskiej zaprojektowana została jednotorowa linia tramwajowa. Prawie na całej długości ulica Szewska została wyłączona z ruchu dla samochodów, przez co powstał pierwszy we Wrocławiu ciąg pieszo-tramwajowy. Wzdłuż ulicy Szewskiej zaprojektowano nowe oświetlenie zawieszone nad jezdnią, a przed DH Kameleon i w rejonie kościoła Marii Magdaleny dodatkowo oświetlenie typu parkowego. Nawierzchnię jezdni i chodników zaprojektowano z materiałów kamiennych o ciekawym wzorze, z przedstawieniem w układzie nawierzchni przebiegu nieistniejącej obecnie historycznie cennej zabudowy. Nawierzchnia o ciekawym wzorze wraz z zaprojektowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz różnorodnymi elementami małej architektury takimi jak fontanna na placu przy kościele Marii Magdaleny, ławki, stylizowane latarnie i wygrodzenia nadają projektowanym ulicom i placom niepowtarzalny klimat.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, małej architektury (w tym fontanny) , zieleni, torowiska tramwajowego, tramwajowej sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, oświetlenia, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn , sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)