Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 2000 - 2001
Partnerzy: Podwykonawcy: MOSTY WROCŁAW s.c.; ARCHIKON s.c.; BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt całkowitej przebudowy ulicy Grodzkiej na odcinku od Mostu Pomorskiego do Mostu Piaskowego, w całości zlokalizowanej w  centrum starego miasta we Wrocławiu, w obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Zaprojektowano ulicę klasy „Z” z linią tramwajową i pełną infrastrukturą oraz wieloma elementami małej architektury, iluminacją nabrzeża i bogatą zielenią ozdobną. Na odcinku od mostu Św. Macieja do mostu Paskowego zaprojektowano wykonanie chodnika wspornikowego nad lustrem rzeki Odry przez co uzyskano przestrzeń dla zlokalizowania pasów ruchu, torowiska tramwajowego i ciągu pieszego. Wszystkie zaprojektowane elementy nawiązują do zabytkowego charakteru otoczenia i zabudowy, łącząc bardzo istotną dla miasta funkcję komunikacyjną z bulwarowo-spacerową funkcją nabrzeża Odry.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż :  drogowej, mostowej (konstrukcji chodnika wspornikowego i przebudowy przęsła mostu Uniwersyteckiego),  małej architektury, zieleni, torowiska tramwajowego, tramwajowej sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i CO, oświetlenia, iluminacji nabrzeża rzeki Odry, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn, sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu (oznakowanie i programy sygnalizacji)
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)

Projekt przebudowy ulicy oraz jego realizacja zostały nagrodzone pierwszą nagrodą Prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia w konkursie Piękny Wrocław w kategorii obiekt inżynierski za najlepszą realizację w roku 2006.