Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 2001 - 2002
Partnerzy: Podwykonawcy: ARCHIKON s.c.; BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt obejmował przebudowę ulic: Świdnickiej na odcinku od ulicy Podwale do przejścia podziemnego pod ulicą Kazimierza Wielkiego, ulicy Menniczej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Widok, ulicy Bożego Ciała, ulicy Widok z częścią skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego oraz placu Teatralnego. Obszar objęty projektem  w całości zlokalizowany jest w centrum starego miasta we Wrocławiu, w obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

W ramach projektu gruntownie przeprojektowano węzeł torowy na placu Teatralnym wydzielając odrębny tor dla turystycznych tramwajów zabytkowych oraz zaprojektowano dwutorową linię tramwajową w ulicy Świdnickiej, na placu Teatralnym i w ulicy Widok. Przeprojektowany odcinek ul. Świdnickiej od placu Teatralnego do ulicy Kazimierza Wielkiego oraz plac Teatralny zostały wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych. Dzięki nowej nawierzchni z materiałów kamiennych o ciekawym wzorze i zaprojektowanym elementom małej architektury (poidło, ławki, stylizowane latarnie i wygrodzenia) ulica Świdnicka i Plac Teatralny  zyskały charakter pasażu łączącego budynek Opery Wrocławskiej i Teatru Lalek z wrocławskim Rynkiem.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż : drogowej, małej architektury, zieleni, torowiska tramwajowego, tramwajowej sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, oświetlenia, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych, sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)