Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 2004 - 2005
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. (projekty branży mostowej); Podwykonawca: BPBK Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa                   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projekt obejmuje budowę nowych oraz remont istniejących Mostów Warszawskich, przebudowę  skrzyżowania ulic Wyszyńskiego z Jedności Narodowej, przebudowę alei Kromera, przebudowę skrzyżowania alei M. Kromera z ulicami T. Boya-Żeleńskiego i Toruńską , przebudowę odcinków ulic Toruńskiej, Boya Żeleńskiego i Łąka Mazurska oraz budowę ulicy Bydgoskiej.

Ulicę Wyszyńskiego i aleję M.  jako główny ciąg komunikacyjny zaprojektowano o parametrach ulicy klasy „G” i przekroju dwujezdniowym 2x2. Aleję Boya – Żeleńskiego i ulicę Toruńską jako ulice klasy „Z”. Pozostałe ulice o parametrach klasy „D”.

Projekt branży mostowej obejmuje budowę dwóch nowych mostów (nowego Mostu Warszawskiego i mostu nad Kanałem Miejskim) oraz remont mostów istniejących.

W ramach projektu drogowego i projektu torowego zaprojektowano  budowę nowej konstrukcji ulic i torowiska na wszystkich projektowanych odcinkach oraz budowę nowej pętli tramwajowo – autobusowej na placu Kromera.

Zakresem inwestycji objęta jest także budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i budowa ekranów akustycznych przy zabudowie mieszkaniowej wzdłuż al. M. Kromera.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, mostowej, torowej, sieci trakcji tramwajowej, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, zieleni, przebudowy i budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i C.O., oświetlenia ulicznego, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn, sygnalizacji świetlnej, iluminacji mostów, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)