Inwestor/Zleceniodawca:      Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Okres opracowania: 2004 - 2005
Partnerzy: Podwykonawcy: BPBK Sp. z o.o. ; ARCHIKON s.c.
Stadia dokumentacji:                        Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa 

 

 


 

Opis zadania projektowego

Projekt obejmował  przebudowę Osi Grunwaldzkiej na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ulicą C.K. Norwida oraz odcinków ulic Wybrzeże Wyspiańskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Piastowskiej i Cypriana Kamila Norwida.

Główne skrzyżowanie w centrum Placu Grunwaldzkiego zaprojektowano jako skanalizowane typu rondo z eliptyczną wyspą centralną mieszczącą tramwajowo-autobusowy węzeł przesiadkowy z 4 platformami peronowymi, radykalnie poszerzono wszystkie wloty na skrzyżowanie w porównaniu ze stanem istniejącym, wokół wyspy centralnej zaprojektowano 4 pasy ruchu. Oś Grunwaldzka zostanie przebudowana jako ulica klasy „G” o przekroju dwujezdniowym  z wydzielonym torowiskiem tramwajowym i pełną infrastrukturą oraz wieloma ciekawymi elementami małej architektury i zieleni ozdobnej (w tym małego parku z fontanną w rejonie mostu Grunwaldzkiego). W ramach zadania zaprojektowano liczne ciągi ścieżek rowerowych.

Na etapie koncepcji opracowano projekt przejścia podziemnego pod centralną częścią placu.

Całość zadania projektowego po skoordynowaniu z opracowanymi przez biuro projektów S+M  projektami przejścia dla pieszych, zadaszenia wyspy centralnej i elementami małej architektury wokół ronda tworzy bardzo ciekawy funkcjonalnie, komunikacyjnie i architektonicznie układ.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, małej architektury, zieleni, torowej, trakcji tramwajowej, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych , oświetlenia ulicznego, przebudowy i budowy elektrycznych linii kablowych SN i nn , sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, docelowej organizacji ruchu , organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, przejścia podziemnego (koncepcja)
  • Dokumentacja przetargowa (przedmiary, specyfikacje techniczne)