Inwestor/Zleceniodawca:      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Zielonej Górze / WALTER - HEILIT VERKEHRSWEGEBAU Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2005 – czerwiec 2006
Partnerzy: Podwykonawcy: BPBK Sp. z o.o. ; ARCHIKON s.c.
Stadia dokumentacji:                               Projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne

 

 


 

Opis zadania projektowego

Projekt części drogowej obejmuje przebudowę południowej jezdni drogi krajowej DK-18 od km 69+146.46 do km 70+933,00 w technologii nawierzchni betonowej i w sposób doprowadzający ją do parametrów autostrady.  Łącznicę węzła Golnice zaprojektowano o szerokości jezdni 8.00 m , z pasami włączenia i wyłączenia na polaczeniu z jednią autostrady oraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym na połączeniu z drogą Bolesławiec – Szprotawa. W ramach dokumentacji zaprojektowano również przebudowę odcinka drogi powiatowej oraz wału przeciwpowodziowego w rejonie mostu przez Bóbr. Ze względu na uwarunkowania terenowe dla odwodnienia zaprojektowano dwa zbiorniki odparowujące.

Zakres głównych prac projektowych

  • Dokumentacja geotechniczna 
  • Projekty branż :  drogowej, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, przebudowy wału przeciwpowodziowego, zieleni, docelowej organizacji ruchu
  • Operat wodno prawny dla budowy mostu przez Bóbr i odwodnienia
  • Raport oddziaływania na środowisko
  • Szczegółowe specyfikacje techniczne