Inwestor/Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Okres opracowania: marzec 2010 – grudzień 2010
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. w zakresie projektów obiektów mostowych
Stadia dokumentacji: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa   

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany i wykonawczy remontu estakady wschodniej i zachodniej na pl. Społecznym (pl. Powstańców Warszawy)we Wrocławiu. Estakady mają konstrukcję płytową-wieloprzęsłową (wschodnia 9 przęseł, zachodnia 10 przęseł) o schemacie belki ciągłej. Długości estakad wynoszą odpowiednio: wschodnia - 203m w tym najdłuższe przęsło - 25,96m; zachodnia - 200m w tym najdłuższe przęsło -27,98m
Zaprojektowane zostały prace polegające miedzy innymi na:
-  wymianie wyposażenia: izolacji, nawierzchni, dylatacji, kap chodnikowych, barier ochronnych wpustów mostowych, wymiana ciężkich żelbetowych gzymsów żelbetowych na lżejsze polimerobetonowe.
- korekcie niwelety
- uzupełnieniu ubytków betonu w ustrojów nośnych i filarach
- wzmocnieniu przyczółków na obu estakadach i dwóch filarów na estakadzie wschodniej
- oznakowaniu pionowym i poziomym.

Zakres głównych prac projektowych

  • • Prace geodezyjne
    • Projekty branż: drogowej, mostowej, odwodnienia, inżynierii ruchu
    • Dokumentacja przetargowa (instrukcja dla oferentów,  przedmiary, specyfikacje techniczne)
    • Kosztorysy inwestorskie