Inwestor/Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Okres opracowania: październik 2011 – grudzień 2012
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+514 w miejscowości Książkowice. W ramach opracowania dokumentacji wykonane zostały między innymi:

- projekt budowlany i projekt wykonawczy branży drogowej budowy drogi po nowym śladzie o łącznej długości ok 550 m

- projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy mostu o długości 16,82 m i szerokości 10,60 m w tym (rozbiórka istniejącego obiektu; budowa nowego płytowego, żelbetowego obiektu, opartego na żelbetowych przyczółkach posadowionych bezpośrednio)

- projekt przełożenia sieci telekomunikacyjnej 

- projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne i geologiczne
  • Projekty branży: drogowej, mostowej, odwodnienia, inżynierii ruchu
  • Kosztorysy inwestorskie