Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wrocław (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu)/ IKEA Centres Polska S.A.
Okres opracowania: październik 2014 – październik 2015
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektem budowlanym i wykonawczym objęta była przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Czekoladowej (klasa Z, kategoria KR4) na odcinku od ronda (ul. Kwiatkowskiego) do zjazdu do centrum Bielany. Zakresem prac objęta była przebudowa sygnalizacji świetlnej, budowa kanału technologicznego i sieci związanych z potrzebami zarządzania drogą i ruchem a także przebudowa infrastruktury kolizyjnej. Roboty budowlane były prowadzone w oparciu o: zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID); zgłoszenie robót na terenie Gminy Kobierzyce.

Zakres głównych prac projektowych

 • Prace geodezyjne
 • Dokumentacja geotechniczna
 • Projekt branży drogowej
 • Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej (odwodnienie, przebudowa odwodnienia powierzchniowego, regulacja armatury)
 • Projekt przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Projekt przebudowy sieci wodociągowej 
 • Projekt branży elektroenergetycznej (budowa oświetlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN, nn)
 • Projekt sygnalizacji świetlnej
 • Projekt branży teletechnicznej (budowa sieci MTKK, przebudowa sieci teletechnicznych)
 • Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu
 • Inwentaryzacja i projekt zieleni
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie