Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wrocław (Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.)
Okres opracowania: luty 2017 – październik 2019
Stadia dokumentacji: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
   

 

 

 


Opis zadania projektowego

BBKS-PROJEKT w konsorcjum z firmą Egis Poland opracowało dokumentację projektową dla zadania budowy Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 z podziałem na zadania. BBKS-PROJEKT w ramach kontraktu opracowało kompleksową dokumentację dla zadania obejmującego przebudowę i rozbudowę ul. Kosmonautów na odcinku od połączenia z istniejącym układem przed skrzyżowaniem z ul. Jeżowską do włączenia w istniejący dwujezdniowy układ ulicy za skrzyżowaniem z Aleją Architektów oraz odrębną dokumentację projektową dla budowy odcinka drogi gminnej 2KDL oraz pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kosmonautów. W ramach prac pozyskano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna
  • Projekt budowlany i projekt wykonawczy branż: drogowej, torowej, elektroenergetycznej i elektrotrakcyjnej, telekomunikacyjnej, odwodnienia, urządzeń melioracyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ekranów akustycznych, zieleni, docelowej organizacji ruchu
  • Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych