Inwestor/Zleceniodawca: Wrocławskie Inwestycje/Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
Okres opracowania: grudzień 2008 - listopad 2009
Partnerzy: MOSTY WROCŁAW s.c. w zakresie projektów obiektów mostowych
Stadia dokumentacji:         Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej ulicy Bardzkiej na odcinku od ulicy Pięknej do wiaduktu PKP nad ulicą Bardzką. Istniejąca ulica jednojezdniowa dwupasowa zostanie przebudowana do parametrów jezdni klasy G i otrzyma dwie dwupasowe jezdnie. Całkowitej zmianie ulegnie geometria jezdni, powstanie nowe torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Krynickiej (przy Świeradowskiej) z możliwością dalszego poprowadzenia w kierunku ulicy Buforowej. Przebudowie i rozbudowie ulegnie infrastruktura podziemna.
Głównym zadaniem jest ułatwienie wyjazdu z Wrocławia w kierunku obwodnicy Bielany-Łany-Długołęka, do miejscowości Strzelin oraz do zjazdu na autostradę A4 w węźle Wrocław-Wschód.
Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Bardzka stanowiące fragment Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia zostanie skorygowane i poddane niezbędnym korektom wynikającym z badania natężenia ruchu drogowego wraz ze zmianą sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie  ul. Świeradowska – Bardzka – Morwowa uległo całkowitej przebudowie. Wykonane zostaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulic Bardzka-Świeradowska-Morwowa, Bardzka-Krynicka oraz przy przejściach dla pieszych w rejonie cmentarza przy ulicy Bardzkiej.
Przebudowa ulicy Morwowej polega na całkowitej zmianie konstrukcji jezdni, budowie ciągów pieszych i rowerowych, przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego oraz wykonania nasadzeń zieleni w celu uzyskania parametrów ulicy klasy Z.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, torów tramwajowych, małej architektury, odwodnienia, oświetlenia, przebudowy i budowy sieci elektrycznych i trakcji tramwajowej, sieci telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazowych, , projekt zieleni, projekt ekranów akustycznych, projekt utylizacji azbestu, projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu
  • Specyfikacje techniczne