Inwestor/Zleceniodawca: Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kuźniczej we Wrocławiu
Okres opracowania: marzec 2008 – marzec 2010
Partnerzy: Archikon
Stadia dokumentacji:          Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę ul. Kuźniczej od Wita Stwosza do placu Uniwersyteckiego, Placu Uniwersyteckiego wraz z odnogami do ul. Grodzkiej i Szewskiej, odcinków ulic: Nożowniczej i Kotlarskiej od skrzyżowań z ul. Szewską do skrzyżowań z ul. Kuźniczą, oraz ulicy Uniwersyteckiej od skrzyżowania z ul. Szewską do skrzyżowania z ul. Więzienną.
 W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe polegające na wymianie konstrukcji jezdni i chodników na całym projektowanym odcinku.
Zgodnie z przyjętymi założeniami ul. Kuźnicza i Plac Uniwersytecki zastaną wyłączone z ruchu kołowego. Utrzymana będzie jedynie możliwość dojazdu do przylegających posesji i obsługa zaopatrzenia. Nawierzchnie zostaną wykonane z materiałów kamiennych (płyty i kostki). Graficznie zróżnicowane materiały oraz zaprojektowanie elementów małej architektury nadadzą wyłączonym z ruchu ul. Kuźniczej i Placowi Uniwersyteckiemu charakter bulwarowo-spacerowy.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, architektury,  odwodnienia, oświetlenia, przebudowy i budowy sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt zieleni
  • Dokumentacja przetargowa: przedmiary, specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie