Inwestor/Zleceniodawca:                                            Gmina Wrocław (Wrocławskie Inwestycje Sp. zo.o.), MPWiK/ Wrocławskie Inwestycje Sp. zo.o (dla koncepcji i PB) Konsorcjum: Berger Bau ,Max Bögl (dla PW)
Okres opracowania: KPP i PB kwiecień 2008 – maj 2010; PW sierpień 2010 – lipiec 2011
Partnerzy: BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: Koncepcja, projekt budowlany, dokumentacja przetargowa,  projekt wykonawczy

 

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektowana inwestycja obejmuje odcinek 2608,7 m ul. Kosmonautów od skrzyżowania z projektowaną Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) do zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową, na styku z ul Lotniczą. Istniejąca ulica jedno jezdniowa zostanie przebudowana do parametrów jezdni klasy G i będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. W zakresie inwestycji znajduje się dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Kosmonautów z łącznicą Węzła Wrocław Stadion Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, w tym projektowana jest trójprzesłowa estakada. W rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów projektowana jest jako 4 jezdniowa dwu pasowa, z czego 2 jezdnie główne na dojazdach do estakady ograniczono z zewnątrz murami oporowymi. Na planowanym odcinku przewidziano również budowę skrzyżowań ul. Kosmonautów z projektowaną Aleją Stabłowicką, z ul. wjazdową do planowanego osiedla „Nowe Żerniki”, Trasą Targową, oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Grabową. Na wszystkich skrzyżowaniach zastosowano akomodacyjną sygnalizację świetlną.
W ramach przebudowy na całej długości zapewniono budowę ciągów pieszych i rowerowych, przebudowie ulegnie dwutorowa linia tramwajowa oraz sieci uzbrojenia podziemnego. W zakresie jest również przebudowa rowów melioracyjnych z budową małego mostu na rzece Ługowinie oraz budowa ekranów akustycznych, budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres głównych prac projektowych

 • • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geologiczna i geotechniczna
  • Opracowania z zakresu inżynierii ruchu
  • Projekty branż: drogowej, obiektów inżynierskich, torowiska tramwajowego, odwodnienia, przebudowy i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroenergetyki i elektrotrakcji, miejskich teletechnicznych kanałów kablowych, sygnalizacji świetlnej, dynamicznej informacji pasażerskiej, telekomunikacji, ekranów akustycznych, zieleni, melioracyjnej, docelowej organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas budowy.
  • Przedmiary robót
  • Specyfikacje techniczne
  • Kosztorys inwestorski
  • Program Funkcjonalno – Użytkowy.