Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wrocław (Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.)/ STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Okres opracowania: czerwiec 2015 – luty 2017
Partnerzy: Podwykonawca: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektowana inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowych ulic klasy „Z” o długości ok. 1670 m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 50 m. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ul. Wojanowskiej od skrzyżowania z ulicą 5KDD (15KDW) do ronda oraz ul. Fieldorfa od ronda do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z budową pętli autobusowej w pobliżu skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Kosmonautów. Przy jezdni projektuje się jednostronne ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni zieleńcem, chodniki, zieleń oraz elementy małej architektury. W rejonie zatok autobusowych zlokalizowano perony przystankowe.

W zakresie uzbrojenia terenu zaprojektowano wykonanie: odwodnienia, oświetlenia, kanalizacji MKT, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych, przebudowę istniejącego rowu Ł-15.5 wraz z jego konserwacją oraz zarurowanie rowu Ł-13.6. W zakresie inwestycji niezbędna jest również przebudowa infrastruktury kolizyjnej.

Zakres głównych prac projektowych

  • Prace geodezyjne
  • Dokumentacja geotechniczna
  • Projekty branż: drogowej, odwodnienia, oświetlenia,  przebudowy i budowy sieci elektrycznych, budowy sieci wodociągowych, miejskich kanałów technologicznych, kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków sanitarnych, docelowej organizacji ruchu, inwentaryzacji i projektu zieleni, organizacji ruchu zastępczego
  • Przedmiary robót
  • Szczegółowe specyfikacje techniczne