Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Okres opracowania: sierpień 2012 – październik 2013
Partnerzy:  
Stadia dokumentacji: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

 

 

 


Opis zadania projektowego

Zakres kompleksowej dokumentacji projektowej obejmował przebudowę ul. Wrocławskiej od ul. Wilczej do ul. Pogodnej łącznie ze skrzyżowaniem Wrocławskiej, Uczniowskiej i de Gaulle’a w Wałbrzychu. W ramach realizacji zadania opracowano projekt budowlany i inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskano decyzję ZRID w imieniu Inwestora. Wykonana wielobranżowa dokumentacja obejmowała:

- przebudowę ulicy Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 (dwujezdniowa droga klasy G, KR5) na odcinku 1310mb,

- przebudowę skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Uczniowską i de Gaulle′a (skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną),

- przebudowę skrzyżowań ul. Wrocławskiej z ul. Wilczą, z ul. Zdrojową, z ul. Fabiana, z ul. 29KD wraz z przebudową odcinków ulic na dojazdach do skrzyżowań,

- przebudowę ul. de Gaulle′a klasy G, KR5 na odcinku 156,26m i ul. Uczniowskiej klasy Z, KR5 na odcinku 35,51m w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską,

- budowę ronda o średnicy zewnętrznej 56m z dwoma pasami ruchu o szerokości 4.05m każdy (skrzyżowanie ul. Wrocławskiej z ul. Wilczą),

- budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i zieleńców,

- przebudowę i budowę parkingów oraz zatok parkingowych,

- przebudowę chodników,

- przebudowę i budowę zatok autobusowych,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu,

- przebudowę sygnalizacji świetlnej,

- budowę kanałów technologicznych,

- rozbiórkę kolizyjnych z przebudowywanym układem drogowym budynków wielokondygnacyjnych,

- budowę murów oporowych.

Zakres głównych prac projektowych

 • Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki
 • Pomiary geodezyjne oraz mapa do celów projektowych
 • Opinia geotechniczna
 • Raport oddziaływania na środowisko wraz z projektem akustycznym do zabezpieczania budynków przed hałasem
 • Operat wodnoprawny
 • Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt budowlany i wykonawczy: branży drogowej; odwodnienia ulic; sieci wodociągowej; kanalizacji sanitarnej; sieci gazowej średniego ciśnienia; sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN350; budowy kanałów technologicznych i przebudowy sieci telekomunikacyjnych; przebudowy sieci SN NN, w tym linii napowietrznych SN; stacji transformatorowej R360-41; przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego; sygnalizacji świetlnej
 • Projekt docelowej organizacji ruchu z oprogramowaniem sygnalizacji świetlnej 
 • Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórek budynków 3-5 kondygnacyjnych
 • Projekt budowlany i wykonawczy murów oporowych
 • Projekt podziału nieruchomości oraz pozostałe opracowania wymagane do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Dokumentacja do zgłoszenia robót dla budowy 10 miejsc posojowych z przyłączem kanalizacyjnnym
 • Przedmiar robót
 • Kosztorys inwestorski
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne