Inwestor/Zleceniodawca: Gmina Wrocław (Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.)/ STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Okres opracowania: kwiecień 2014 – kwiecień 2015
Partnerzy: Podwykonawca: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.
Stadia dokumentacji: projekt budowlany, projekty wykonawcze

 

 

 


Opis zadania projektowego

Projektem budowlanym i wykonawczym objęta jest rozbudowa ul. Nowowiejskiej (droga gminna, klasa Z, kategoria ruchu KR3) polegająca na przebudowie istniejącego odcinka ulicy od ul. Prusa (od budynku ul. Nowowiejska nr 80) do ul. Piastowskiej i rozbudowie ul. Nowowiejskiej w rejonie północnego wlotu ul. Prusa do ul. Nowowiejskiej. Zakresem objęta jest przebudowa dwutorowej linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną, a także wykonanie ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Nowowiejskiej na odcinku od. ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej. Dodatkowo zostanie wyremontowany odcinek chodnika przy ul. Nowowiejskiej wzdłuż parku Tołpy. Przebudowie ulegają sieci uzbrojenia terenu. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zakres głównych prac projektowych

 • Prace geodezyjne
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Projekt branży drogowej
 • Projekt branży torowej
 • Projekt odwodnienia (kanalizacja deszczowa, przebudowa odwodnienia powierzchniowego, regulacja armatury)
 • Projekt przebudowy magistrali wodociągowej 
 • Projekt przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wymianę przyłączy sanitarnych i deszczowych oraz wymianę przyłączy wodociągowych
 • Projekt branży elektroenergetycznej (budowa oświetlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN, nn i trakcyjnej)
 • Projekt sygnalizacji świetlnej z docelowym wykorzystaniem do ITS
 • Projekt branży teletechnicznej (budowa sieci MTKK, przebudowa sieci teletechnicznych)
 • Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu
 • Inwentaryzacja i projekt zieleni
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót